Behandlingsgaranti Artikel

Pr. 1. oktober 2016 blev behandlingsgarantien sænket til 30 dage. Patienter kan derfor under udredningsretten, søge udredning i det private på det offentliges regning, hvis sygehusene ikke har kapacitet til at udrede en patient inden for 30 dage.

Livstruende sygdomme & lidelser

Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale ventetider til behandling for patienter der lider af livstruende sygdomme.

Senest 8 hverdage efter, at et af amtets sygehuse har modtaget henvisning af en patient skal de meddele patienten, om der kan tilbydes behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid. I bekræftende fald meddeles patienten en dato for forundersøgelsen.

Såfremt man ikke er i stand til at tilbyde behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid, skal patienten om muligt tilbydes behandling på et sygehus i en andet amt, på et privat sygehus her i landet eller på et sygehus i udlandet, som kan tilbyde behandling inden for den fastsatte maksimale ventetid. Hvis ikke amtet ikke kan tilbyde denne anden løsning, skal patienten hurtigst muligt meddele dette til Sundhedsstyrelsen, som så vil finde et behandlingstilbud, i særlige tilfælde kan styrelsen pålægge et offentligt hospital at modtage en patient.

Såfremt Sundhedstyrelsen ikke kan tilbyde behandling, kan patienten selv finde et privat hospital her i landet, der kan foretage behandlingen. Tilskuddet der kan ydes til behandling svarer til hvad samme behandling ville koste på et offentligt hospital. Dog aldrig højere end den faktiske omkostning. Hvis behandlingen er af alternativ, forskningsmæssig eller eksperimentel art, ydes intet tilskud.

Sundhedsstyrelsen har dog ikke pligt til at henvise til sygehuse, med urimelige høje takster.

Se ventetider til sygehuse

Ikke livstruende sygdomme & lidelser

I juli 2002 trådte ny lovgivning i kraft som sikrer borgerne maksimal ventetid på 2 måneder - også kendt som Behandlingsgarantien.

Under den nye ordning skal patientens amt eller hjemmehospital allerede indenfor 8 dage efter modtagelsen af henvisning fra patientens egen læge til operation oplyse patienten om ventetiden overstiger 2 måneder, og såfremt dette er tilfældet orientere patienten om mulighederne for omgående behandling på privat dansk eller udenlandsk hospital.

Forudsætningen for valg af behandling er dels at det pågældende behandlingssted er godkendt til behandlingen under en særskilt aftale med Amtsrådsforeningen og Hovedstadens Sygehusfælleskab og dels at patienten selv skal betale for transporten til og fra behandlingsstedet. I visse tilfælde tilbyder behandlingsstedet at betale for patientens transportomkostning.

Følgende behandling er undtaget behandlingsgarantien:

  • Livstruende sygdomme for hvilke der er særskilt lovgivning som beskrevet ovenfor
  • Kosmetiske indgreb (dog ikke brystrekonstruktion og reduktion i forbindelse med fjernelse af bryst)
  • Alternativ behandling
  • Eksperimenterende & forskingsrelateret behandling
  • Sterilisation & fertilitetsbehandling
  • Nedsat hørelse
  • Psykiatrisk behandling

Fra juli 2002 til juli 2003 blev over 10.000 patienter behandlet udenom de offentlige sygehuse - heraf cirka 600 i udlandet.

Udlandet tegner sig først og fremmest for store kirurgiske indgreb såsom hofte - og knæproteser, rygoperationer, skulder - og albueproteser, brystrekonstruktioner med eget væv med mere.