Hjælpemidler og forbrugsgoder - Se hvad du kan få tilskud til Artikel

Serviceloven skelner mellem personlige hjælpemidler og forbrugsgoder. Et hjælpemiddel kan f.eks. være brystproteser, stomimateriale, en kørestol eller en hospitalsseng, mens forbrugsgoder kan være en blender eller en vaskemaskine.

Serviceloven skelner mellem personlige hjælpemidler og forbrugsgoder. Et hjælpemiddel kan f.eks. være brystproteser, stomimateriale, kørestol, hospitalssen. Forbrugsgoder kan være blender eller vaskemaskine.

Hjælpemidler

Hjælpemidler er f.eks. en kørestol eller et nødkaldeapparat.
Hvis du på grund af din sygdom får en varig nedsat funktionsevne, kan det betyde, at du får behov for hjælpemidler for bedre at klare dit arbejde eller dagligdagen i hjemmet. Et hjælpemiddel kan være mange forskellige ting, f.eks. brystproteser, stomimateriale, kørestol, hospitalsseng eller et nødkaldeapparat.

Søg kommunen om hjælpemidler

Du skal søge kommunen om hjælpemidler. Dine økonomiske forhold har ingen betydning for, om hjælpemidlet kan bevilges, men der ydes ikke hjælp, hvis hjælpemidlet er købt, inden bevillingen er givet. I nogle tilfælde udleveres hjælpemidlet, i andre tilfælde udlånes det. Det drejer sig f.eks. om høreapparat og computerudstyr. Også i disse tilfælde skal ansøgningen sendes til kommunen..

Personlige hjælpemidler - kan du selv vælge leverandør

Når der er tale om personlige hjælpemidler som fodtøj, proteser, parykker m.v., kan man selv købe hjælpemidlet hos den leverandør, man ønsker. Kommunen skal så refundere prisen med et beløb svarende til udgiften hos kommunens egen leverandør.

Hjælpemidler kan være med til at gøre hverdagen lettere for handicappede og ældre. Det kan fx være en kørestol, et gangstativ, specielt bestik, en stok eller et særligt toiletsæde. Også for handicappede børn findes der en række specielle hjælpemidler som fx klapvogne og gåstole. Hjælpemidler er gratis til låns, når man er varigt handicappet eller svagelig på grund af alderdom, og når hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse eller er nødvendigt for, at man kan klare sit arbejde.

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, som er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe. f.eks. en blender eller en vaskemaskine.

Personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan få støtte til forbrugsgoder, når forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse eller er nødvendigt for, at pågældende kan udøve et erhverv.

Støtten til forbrugsgoder

Støtten omfatter kun udgifter til køb af forbrugsgoder, der koster mere end 500 kr. Du kan få et tilskud på ½ af prisen til at købe dette.

Støtte til forbrugsgoder ydes af kommunen. Amtet yder dog støtte til forbrugsgoder, der indgår som en del af et særligt informationsteknologisk hjælpemiddel.

Hvis det pågældende forbrugsgode udelukkende fungerer som hjælpemiddel, ydes hjælpen med den fulde udgift, eventuelt som udlån.