Kommentarer til artiklen "Et smil af sølv eller plastic" Artikel

Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale retter hermed kritik af ovennævnte artikel, idet der foreligger så megen viden om problematikken med kviksølv i tandfyldningsmateriale, at alle tandlæger burde overveje helt at undgå brugen af dette - af sundhedsmæssige årsager.

Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale retter hermed kritik af ovennævnte artikel, idet der foreligger så megen viden om problematikken med kviksølv i tandfyldningsmateriale, at alle tandlæger burde overveje helt at undgå brugen af dette - af sundhedsmæssige årsager.
Amalgam består af ca. 50 % kviksølv, 20% sølv, 15% tin, 12% kobber og lidt zink. I Danmark er der omkring 20 - 30 tandlæger som har taget konsekvensen af at tungmetallet kviksølv er ustabilt i amalgamfyldninger, og fravalgt brugen at dette, da tungmetallet siver langsomt ud i kroppens celler, hvor det kan forårsage skade.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har i en rapport fra 1991 slået fast, at den største kilde til kviksølv i menneskets krop kommer fra amalgamfyldningerne, og at mængden er underordnet, idet der ikke kan fastsættes nogen undergrænse for, hvornår der opstår symptomer og skader.

Faktisk blev kviksølv forbudt at anvende i 1993, men der blev givet dispensation til tandlæger, idet man dengang forsvarede det med, at det var det mest holdbare materiale til kindtænder. I dag skriver vi 2005.

I Sverige og Finland anvender tandlæger plast som fyldningsmateriale i 98% af tilfældene af nye tandfyldninger.

Kviksølv fra amalgamfyldninger er årsag eller medårsag til en række sygdomme, og mange gener forsvinder eller formindskes, når amalgamet bliver erstattet med vævsvenligt plastmateriale og en eventuel afgiftning har fundet sted. Gener kan være alt fra blødende tandkød, paradentose, træthed, manglende koncentrationsevne, allergi, muskelsmerter, mave-tarmproblemer over til hjerte- og nyrelidelser. En meget anerkendt kemiprofessor, prof., dr.phil. Boyd Haley oplyser, at nu er dokumentationen så overbevisende, at han mener at kviksølv må være hovedårsag til at en del patienter udvikler Alzheimers, demens og Multiple Sklerose.

Dansk Tandlægeforening afholdt 5. og 6. november symposium 2004: Plast i kindtænder. Her blev det fra indkaldte forskeres side klart dokumenteret at holdbarheden af plastfyldninger i kindtænder – herunder slidstyrken- er mindst lige så god som for amalgamfyldningers vedkommende, under forudsætning af korrekt håndtering.

Sundhedsfarlige egenskaber ved anvendelse af amalgamfyldninger (50% kviksølv) Arbejdshygiejnisk anvisning – i henhold til dansk arbejdsmiljølovgivning Nr. 95 AA (januar 1998)

Under punkt 11 Toksikologiske oplysninger står der følgende:

Indånding:
Kan optages i organismen. Kan forårsage akutte/kroniske forgiftninger. De akutte symptomer kan være hovedpine, kvalme og halssmerter

Hudkontakt:
Kan optages i organismen ved hudkontakt. Kan forårsage irritation af huden og i øvrigt symptomer som beskrevet under indånding.

Øjenkontakt:
Kviksølvstænk i øjnene kan give irritationer og rødme

Indtagelse:
Kan medføre opkastning og diarre. Kviksølv optages kun i ringe omfang fra mave/tarmkanalen.

Langtidsvirkninger:
Kan forårsage kontaktallergi. Ved længere tids påvirkning ses kroniske forgiftningssymptomer som forstyrrelser i centralnervesystemet (fx rysten på. hænderne) adfærdsændringer, vægttab, mundbetændelse samt skader på bloddannende væv, lever og nyrer. Kviksølv betragtes som reproduktionsskadende ved lavt dosisniveau og kan udskilles via modermælk

Særlige beskyttelsesforanstaltninger mod kviksølvbelastning under udboring af amalgamfyldninger…

Blandt de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger kan nævnes:

1. Afdækning med gummidug af den del af mundhulen, som ikke berøres af udskiftningen for at undgå, at amalgampartikler synkes under udboringen.

2. Indtagelse af kultabletter for at binde eventuelt undslupne amalgampartikler i mave-/tarmkanalen.

3. Indtagelse af én genstand alkohol lige før udboring af amalgamfyldninger for at hindre, at kviksølv fra eventuel undslupne amalgampartikler overgår til den meget giftige organiske metyl-kviksølv-forbindelse.

4. Næsemaske med ilt eller frisklufttilførsel for at beskytte mod kviksølvdampe, som udvikles under fjernelse af amalgamfyldningerne.

5. Brug af specielle bor og en udboringsteknik, som begrænser frigørelsen af kviksølvdampe under udboring af amalgamfyldningerne.

Yderligere oplysninger om bl.a. beskyttelse findes på www.iaomt.com International Academy of Oral Medicine and Toxicology (IAOMT) er en international sammenslutning af læger, tandlæger og forskere som er imod anvendelse af amalgam i tandplejen.

Kort sagt, man kan blive syg, eller mere syg end man var før, hvis ikke man bliver beskyttet mod de giftige dampe, der opstår, når man fjerner amalgamfyldninger!

Venlig hilsen
Foreningen mod Skadeligt Dentalmateriale