Mål for seksualundervisning i folkeskolen Artikel

Seksualundervisning skal foregå løbende i hele barnets skoleperiode. Her skal læreren tage stilling til hvilke emner der skal undervises i, og hvordan seksualundervisningen fungerer bedst.

Formålet med seksualundervisningen er, at eleverne skal tilegne sig indsigt i vilkår og værdier, der påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. (1) De skal opnå forståelse for den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed. Undervisningen skal knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber for at medvirke til udvikling af deres engagement, selvtillid og livsglæde, samt støtte den enkelte i udviklingen af egen identitet i samspil med andre. Eleverne skal blive i stand til alene og sammen med andre kritisk at tage stilling til og handle for at fremme egen og andres sundhed.
Der er ikke tildelt timer til dette område, så det skal integreres i undervisningen i de obligatoriske fag. Det er klasselærerens opgave at koordinere arbejdet sammen med skolens øvrige lærere og ressourcepersoner.

Efter 3. klasse

Allerede efter 3. klasse skal eleverne blandt andet have tilegnet sig viden om kroppens reaktioner og kroppens sprog. De skal kunne fortælle om egne og acceptere andres grænser. Der skal altså allerede her lægges de første grundsten til den senere seksualundervisning.

Efter 6. klasse

Efter 6. klasse skal eleverne kende de fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med puberteten, samt kunne fortælle om drenge- og pigeroller. De skal kunne aflæse og begrunde følelsesmæssige reaktioner. derudover skal de være i stand til at sammenligne forskellige former for livsstil, seksualmoral og familieliv til forskellig tid og i forskellige dele af verden. Det er allerede før eleverne kommer i puberteten, at de skal vide noget om det, der sker, samt hvordan det påvirker dem.

7.-9. klasse

Fra 7.-9. klasse skal man komme ind på sexsygdomme og diskutere lyst, grænser og ansvar i forhold til seksuallivet. det er først på dette trin, at sex, sundhed og sygdom bliver ét af de vigtige områder i undervisningen. Så i løbet af disse år skal man dække alle de aspekter der er i faget for at opfylde målsætningen for seksualundervisningen.

Efter 9. klasse

Efter 9. klasse skal eleverne kunne forholde sig til kønsroller, som de kommer til udtryk i forskellige generationer og i medierne. De skal gøre rede for følelsers og kærligheds betydning for sundhed, seksualitet og familieliv i nutidige, historiske, flerkulturelle og internationale perspektiver. Undervisningen skal lede frem til, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til, at de kan fremlægge og begrunde forslag til løsnings- og handlingsmuligheder og diskutere hvordan negative konsekvenser af seksuallivet kan undgås.
Det er ikke nok at have seksualundervisning én gang i løbet af de tre sidste skoleår. Det skal være noget, der gentages hvert år. Noget der bygges videre på fra år til år. På denne måde sikrer man sig, at eleverne får den seksualundervisning de har brug for på deres alderstrin/ udviklingstrin, samt at deres viden bliver udbygget efterhånden som deres realitetsverden bliver større.
Som lærer er det en fordel at være i stand til at gribe øjeblikket i farten og tage diskussionen med eleverne, når det er naturligt. Det vil sige, at man ikke altid skal have planlagt et længere forløb, men at man kan tage diskussionerne op, når eleverne vil det. det kræver, at man som underviser er godt inde i stoffet og følger med i, hvad der sker på området.
Skolerne slår på, at de klæder eleverne på til at møde alle de udfordringer, der kommer til dem resten af deres liv, bl.a. følelser og sex. Dette gøres blandt andet ved at give eleverne en god og saglig seksualundervisning. Hvis det ikke sker, svigtes eleverne på ét af de områder, hvor de virkelig har brug for pejlemærker at gå efter. Derfor er det så vigtigt at sørge for at give eleverne den undervisning, de har krav på.
9. klasse er sidste chance for at give en hel ungdomsårgang de informationer, de har brug for til at begå sig i deres kommende sexliv.
Reference:
  1. Det er muligt at se det gældende faghæfte indenfor seksualundervisning på www.faellesmaal.uvm.dk (Undervisningsministeriet).