Patientforsikring Artikel

I Danmark er der årligt mere end 1. mill. indlæggelser på hospitaler. I en del tilfælde sker der fejl i forbindelse med den behandling, patienterne modtager. Nogle af fejlene får alvorlige følger for patienten og resulterer i at patienten hjemsendes med varige mén og handicaps, der ændrer vedkommendes livsgrundlag radikalt. Der er naturligvis ingen som ønsker at begå fejl- alligevel hænder det, hvilket er ulykkeligt for alle parter, ikke mindst for patienten.

Patientforsikringen behandler ansøgninger om erstatning fra patienter. Afgørelserne træffes på grundlag af reglerne i patientforsikringsloven og lov om erstatning for lægemiddelskader.

Patientforsikringen er en objektiv instans, der behandler patientskader uden at tage stilling til, hvem der er ansvarlig for skadens opståen. En skadesanmeldelse til Patientforsikringen fokuserer derfor på skaden og ikke på den læge eller det sygehus, der har påført patienten skaden. Ønskes en vurdering af dette, skal sagen anmeldes til Patientklagenævnet.

Patientforsikringen er ikke en institution under Sundhedsministeriet, men en sammenslutning af forsikringsselskaber, hvor sygehusejerne mv. har tegnet patientforsikringer.

Der kan søges erstatning i 2 forhold:

1: behandlingsskader og
2: lægemiddelskader.

Det er ikke en betingelse for at opnå erstatning, at der er klaget til Patientklagenævnet også. Dog skal det bemærkes at en afgørelse ved Patientklagenævnet kan bruges som argumentation til støtte for en erstatningssag.

Patientforsikringsloven har udvidet patienters ret til erstatning for behandlingsskader i sygehusvæsenet, idet der kan ydes erstatning, selv om der ikke er begået lægelige fejl. Ordningen har endvidere gjort det lettere og hurtigere at få tildelt erstatning, eftersom skadelidte patienter undgår at skulle igennem anstrengende retssager.

http://www.patientforsikringen.dk/

I Danmark er der årligt mere end 1. mill. indlæggelser på hospitaler. I en del tilfælde sker der fejl i forbindelse med den behandling, patienterne modtager. Nogle af fejlene får alvorlige følger for patienten og resulterer i at patienten hjemsendes med varige mén og handicaps, der ændrer vedkommendes livsgrundlag radikalt. Der er naturligvis ingen som ønsker at begå fejl- alligevel hænder det, hvilket er ulykkeligt for alle parter, ikke mindst for patienten.

Patientforsikringen behandler ansøgninger om erstatning fra patienter. Afgørelserne træffes på grundlag af reglerne i patientforsikringsloven og lov om erstatning for lægemiddelskader.

Patientforsikringen er en objektiv instans, der behandler patientskader uden at tage stilling til, hvem der er ansvarlig for skadens opståen. En skadesanmeldelse til Patientforsikringen fokuserer derfor på skaden og ikke på den læge eller det sygehus, der har påført patienten skaden. Ønskes en vurdering af dette, skal sagen anmeldes til Patientklagenævnet.

Patientforsikringen er ikke en institution under Sundhedsministeriet, men en sammenslutning af forsikringsselskaber, hvor sygehusejerne mv. har tegnet patientforsikringer.

Der kan søges erstatning i 2 forhold:

1: behandlingsskader og
2: lægemiddelskader.

Det er ikke en betingelse for at opnå erstatning, at der er klaget til Patientklagenævnet også. Dog skal det bemærkes at en afgørelse ved Patientklagenævnet kan bruges som argumentation til støtte for en erstatningssag.

Patientforsikringsloven har udvidet patienters ret til erstatning for behandlingsskader i sygehusvæsenet, idet der kan ydes erstatning, selv om der ikke er begået lægelige fejl. Ordningen har endvidere gjort det lettere og hurtigere at få tildelt erstatning, eftersom skadelidte patienter undgår at skulle igennem anstrengende retssager.

http://www.patientforsikringen.dk/