Registreret Alternativ Behandler (RAB) kategori

En Registreret Alternativ Behandler (RAB) er en patientsikkerhed, når man vælger alternativ behandling. Registreringsordningen gør det nemmere at identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav.

Den 1. juni 2004 trådte loven om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere i kraft. Loven giver alternative behandlere, der opfylder bestemte fastsatte krav mulighed for at benytte titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Hvad er RAB?

RAB står for Registreret Alternativ Behandler, hvor ordningen fungerer som en garantiordning for de, som anvender alternativ behandling.

Registreringsordningen RAB gælder for de alternative behandlere, som yder sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentlige sundhedsvæsen.

Registreringsordningen RAB bygger på følgende principper:

  • Veldefinerede uddannelseskrav
  • Regelsæt for etisk standard og god klinisk praksis
  • Klagemuligheder for borgerne
  • Minimumskrav til brancheorganisationerne

RAB-betegnelsen må kun anvendes af personer, som opfylder ovenstående kriterier, fastsat i samarbejde mellem Styrelsen for patientsikkerhed og behandlernes brancheorganisationer.

RAB er ikke en autorisation på linje med læger og sygeplejersker, men virker som en fællesnævner for en offentligt anerkendt standard.

Sundhedsautoriseret og Anerkendt (SA) var en tidligere betegnelse for alternative behandlere, der samtidig var autoriseret i sundhedsvæsenet.

RAB-loven blev senest ændret d. 1. juli 2017 for, at sundhedsautoriserede igen kan blive RAB-registrerede. I den nye udgave af loven står der bl.a:

"Loven finder anvendelse for registrerede alternative behandlere og for autoriserede sundhedspersoner, der tillige er registrerede alternative behandlere i medfør af lovens § 3. En registreret alternativ behandler kan både være en person uden sundhedsfaglig autorisation og en person med en sundhedsfaglig autorisation."

Hvad er SRAB?

Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. Alternativ Behandling (SRAB) er et statsligt forum for dialog og brobygning, og har til opgave at bistå, inspirere og formidle viden om alternativ behandling i Danmark.

Det alternative behandlingsområde er karakteriseret ved at være komplekst og uoverskueligt. Og pga. en stigende interesse for alternativ behandling og dens virkninger, var og er, der behov for en organisation, der arbejder for at bygge bro mellem de konventionelle-, videnskabelige- og alternative behandlingsformer.

Styrelsen består bl.a. af en lang række repræsentanter for de alternative behandleres paraplyorganisationer.

Hvad betyder RAB-ordningen for borgeren?

Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).

Kravene er fastsat af den forening, som den alternative behandler er registreret i, idet der dog i lovgivningen bl.a. er stillet minimumskrav vedrørende den uddannelsesmæssige baggrund og foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Endvidere giver registreringsordningen brugerne mulighed for at klage til et af de enkelte foreningers oprettede klageorganer over den behandling, de har fået af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Læs også: Hvad skal du overveje, når du vælger alternativ behandling?

Herved har brugerne mulighed for at sætte sig ind i, om en alternativ behandler er registreret, under hvilke betingelser behandleren arbejder og på hvilken uddannelsesmæssig baggrund.

Sundhedsstyrelsens rolle

Sundhedsstyrelsen tager ikke stilling til den eller de behandlingsformer, som foreningernes ansøgninger omfatter, eller de behandlere, som foreningerne registrerer.

Der er således ikke tale om en blåstempling fra styrelsens side af hverken behandlingsformer eller behandlere.

Sundhedsstyrelsen opgave er udelukkende at:

  1. vurdere ansøgninger fra foreninger, der ønsker at blive omfattede af ordningen,
  2. gribe ind, hvis styrelsen bliver bekendt med, at en forening ikke overholder reglerne,
  3. offentliggøre information om, hvilke foreninger der er godkendt til at registrere alternative behandlere, på sin hjemmeside.

Hvilke alternative behandlere er omfattet af RAB?

Registreringsordningen gælder for alternative behandlere,som ikke er autoriseret til at udøve den pågældende virksomhed eller er omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med den sundhedsfaglige behandling, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, som f.eks. akupunktører og zoneterapeuter.

Ordningen omfatter ikke virksomhed, der vedrører livsfilosofier, skønhedspleje, personligt velvære, personlig udvikling, meditation o.lign.

Det vil bero på en konkret vurdering, om en forening, der ansøger om Sundhedsstyrelsens godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere efter denne ordning.

Hvilke foreninger er omfattet af RAB?

Som udgangspunkt omfatter ordningen kun foreninger, hvis medlemmer er alternative behandlere inden for et enkelt fagområde (behandlingsform).

Foreninger, der ønsker at registrere alternative behandlere, skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Det fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvilke foreninger der er godkendt og hvilke fagområder (behandlingsformer) deres godkendelser omfatter.

Læs mere om RAB på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.