Tandlæge - Tilskud, klage og erstatning Artikel

Det er ofte dyrt når man skal til tandlæge, men der er gode muligheder for tilskud til behandlingen. Læs mere om tilskud, og se hvad du skal gøre, hvis du ønsker at klage over behandlingen, eller ønsker at søge erstatning.

Voksentandpleje er for alle over 18 år. Den bliver udført af privatpraktiserende tandlæger, som man selv frit kan vælge. Der findes desuden tandlæger, der har specialiseret sig inden for kirurgi og tandregulering. Den praktiserende tandlæge kan henvise til en af disse, hvis opgaven kræver det.

Tilskud


Den offentlige sygesikring giver tilskud til undersøgelse, forebyggende behandling, behandling af huller (caries) og tandkødsbetændelse (paradentose), rodbehandling samt tandudtrækning under lokalbedøvelse. Man kan ikke som voksen få tilskud fra den offentlige sygesikring til røntgenundersøgelse eller til at få lavet kroner, broer, proteser og tandregulering.

Man kan efter den sociale lovgivning få hjælp til tandbehandling. Kommunen kan således betale, hvis man ikke selv har mulighed for det, og lægen eller tandlægen vurderer, at behandling er velbegrundet.

Hvis du skal have foretaget en nødvendig tandbehandling, som sygesikringen ikke i forvejen giver tilskud til, og som du ikke har råd til selv at betale, kan du søge om supplerende hjælp i henhold til sygesikringslovens § 13.

Den enkelte kommune skal tilbyde tandpleje for voksne, der af fysiske eller psykiske årsager ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger. Kommunen kan opkræve en vis, mindre egenbetaling. Ordningen gælder først og fremmest beboere på plejehjem, men også visse andre svage grupper, der ikke er på institution.

Klage


Offentligt ansatte tandlæger og privatpraktiserende tandlæger, der ikke har overenskomst med sygesikringen, tandplejere og tandteknikere hører hjemme under det sædvanlige klagesystem hos patientklagenævnet. Afgørelsen kan ikke ankes.

Gælder det en klage over en privatpraktiserende tandlæge som har overenskomst med sygesikringen, skal klagen sendes til social- og sundhedsforvaltningen i kommunen, hvis tandlægen har klinik på Frederiksberg eller i København. Resten af landet skal sende klagen til social- og sundhedsforvaltningen i amtet, hvor tandlægen praktiserer. Man kan dog vælge at sende klagen til tandlægens kredsforening, uanset hvor tandlægen praktiserer.

Et visitationsudvalg afgør, om der er grundlag for klagen, før de sender den videre til behandling, og deres afgørelse kan ankes til samarbejdsudvalget i amtskommunen. Hvis din klage handler om den faglige behandling, bliver den behandlet af Amtstandlægenævnet og kan ankes til Landstandlægenævnet.
Hvis klagen alene handler om andre forhold end den faglige, vil den blive behandlet af samarbejdsudvalget i amtskommunen og kan ankes til Landssamarbejdsudvalget. Alle afgørelser skal ankes indenfor 6 uger.

Klagen skal formuleres, så den indeholder:

  • Hvilken tandlæge, der klages over
  • Tidspunkt for behandlingen
  • Hvad der efter din mening er aftalt
  • Hvad der ønskes opnået ved behandlingen

Erstatning

Tandskader opstået på et sygehus eller hos en tandtekniker er omfattet af Patientforsikringen.

Tandskader opstået hos en privatpraktiserende tandlæge, amtstandplejen, de kommunale tandlægeordninger og universiteternes tandlægeskoler behandles af Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring.

At en tandlæge skal betale en del af honoraret eller det fulde honorar til klageren, er noget De Privatpraktiserende Tandlægers klagenævn skal afgøre, dette afgøres når klagen behandles (se ovenfor).

Ønsker man erstatning for merudgifter som følge af skade, tabt arbejdsfortjeneste, varig mén eller smerte og andre udgifter i forbindelse med en fejlbehandling, skal man anlægge et civilt søgsmål overfor tandlægen via byretten. Tandlægen er lovforpligtiget til at have en forsikring, der kan dække dette. Sagen kan ankes til Landsretten.

Gælder det en fejlbehandling hos en offentligt ansat tandlæge kan man søge om erstatning fra Patientforsikringen. Har man fået en henvisning til en privat praktiserende tandlæge fra det offentlige, f.eks. fra amtet, dækker patientforsikringen også.

Denne tekst er opdateret i november 2004