Tavshedspligt - En patientrettighed Artikel

Sundhedspersoners tavshedspligt er en patientrettighed, som sikrer, at patientens helbredsoplysninger ikke videregives uden samtykke.

Sundhedspersoners tavshedspligt udspringer af et grundlæggende princip om, at patienter skal kunne give fuldstændige oplysninger i tillid til, at disse oplysninger ikke gives videre til andre. Offentligt ansatte har tavshedspligt. Alle autoriserede sundhedspersoner har tavshedspligt. Medhjælpere er omfattet af den samme tavshedspligt.

Tavshedspligten er ikke absolut, men må afvejes i forhold til andre væsentlige hensyn og interesser opstillet i lovgivningen.
Fortrolige oplysninger kan eller skal videregives, hvis:
  1. patienten har givet samtykke til videregivelse
  2. sundhedspersonen ifølge lovgivningen har pligt til videregivelse
  3. sundhedspersonen eller modtageren handler i berettiget varetagelse af andres tarv, herunder patienten.
Vejledningen er generel og gælder både for det somatiske og det psykiatriske område, men når der er tale om indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling, kan særlige forhold gøre sig gældende.